Zoek een opleiding

Zoeken

Veel gestelde vragen

De informatie die gegeven wordt onder deze rubriek doet geen afbreuk aan de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zullen in geval van discussie dus steeds voorrang hebben op de informatie onder ‘Veel gestelde vragen’.

 

Hoe kan ik me inschrijven?

Lees zorgvuldig de algemene voorwaarden op de website.

Bent u 18 jaar of ouder of hebt u voldaan aan uw leerplicht, dan kan u zich inschrijven voor een van onze opleidingen.
Inschrijven kan online of via het inschrijvingsformulier  dat u aan de onthaalbalie kunt verkrijgen. Vul dit volledig in. De gevraagde informatie is belangrijk voor een correcte verwerking van uw inschrijving.  Onmiddellijk na uw inschrijving  ontvangt u  een factuur. Uw betaling garandeert u een plaats in de opleiding, tenzij de opleiding reeds volzet is. In geval van overbezetting zal het tijdstip van de ontvangst van de betaling van het inschrijvingsgeld doorslaggevend zijn voor de toekenning van een plaats in de opleiding: een cursist van wie Syntra dus eerder betaling mocht ontvangen zal voorrang krijgen op een cursist van wie op een later tijdstip de betaling werd ontvangen.

Niet-betaling annuleert de inschrijving echter niet! Indien u wenst te annuleren of uit te schrijven dat kan u de algemene voorwaarden op onze website raadplegen.

U kan betalen via een overschrijving op rekeningnummer BE23 7360 3530 1802, met vermelding van de referentie op uw factuur. Op de campus kan u betalen via bancontact, of met opleidingscheques. Het cursusgeld moet betaald worden voor de eerste lesdag, enkel dan kan u met de opleiding starten.

 

Is het mogelijk om het inschrijvingsgeld gespreid te betalen?

Lees zorgvuldig de algemene voorwaarden op de website.

SYNTRA Brussel biedt de mogelijkheid om een opleiding via een afbetalingsplan te betalen.
Elke vraag wordt individueel behandeld. U neemt best contact op met het secretariaat van de campus

 

Wat met kinderbijslag, studiebeurzen en werkloosheidsuitkeringen?

Jongeren blijven fiscaal en voor de kinderbijslag ten laste van hun ouders, indien de opleiding minstens 17 lesuren per week telt.
Volgt u een opleiding in Leertijd, dan kunt u via de Vlaamse Gemeenschap een studiebeurs aanvragen. Voor meer informatie, surf naar www.ond.vlaanderen.be en klik door naar studietoelagen.
Bent u uitkeringsgerechtigd, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een opleiding volgen en toch het recht op een uitkering behouden. Voor meer informatie neemt u  best contact op met de diensten van de RVA (www.rva.be).

 

Wordt er studiebegeleiding aangeboden?

Heeft u hulp nodig bij het studeren en het verwerken van de leerstof  of heeft u nood aan extra ondersteuning Nederlands, dan kunt u een beroep doen op onze taal- en leercoach. Contacteer het secretariaat.

 

Ik wens mijn opleiding stop te zetten. Hoe schrijf ik me uit?

Lees zorgvuldig de algemene voorwaarden op onze website.

Wenst u de opleiding vroegtijdig stop te zetten, dan moet u zich schriftelijk uitschrijven. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren en is slechts kosteloos mogelijk tot 10 dagen vóór de aanvang van de cursus. Nadien zal een annulatie steeds als laattijdig worden beschouwd en blijft het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd.

Niet-betaling annuleert de inschrijving niet, u moet steeds schriftelijk uitschrijven.

Zonder schriftelijke uitschrijving blijven de contractvoorwaarden geldig, ook al bent u (g)een enkele keer in de les. Wie met opleidingscheques betaald heeft, kan het inschrijvingsgeld niet terugvorderen. Handboeken, syllabi, materialen en grondstoffen worden nooit teruggenomen.

 

Aanvraagprocedure opleidingscheques

Tot en met 31 augustus 2020 kon u uw papieren opleidingscheques aanvragen bij VDAB. Die cheques kunnen ook nog na 1 september 2020 gebruikt worden.
Sinds 1 september 2020 vraagt u uw opleidingscheque aan via het WSE-loket(opent in nieuw venster).
Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.
U vraagt de cheque bij voorkeur voor uw inschrijving aan zodat u er uw inschrijvingsgeld mee kan betalen. De meeste opleidingsverstrekkers aanvaarden de opleidingscheque ook nadien nog.
Als u nog over voldoende saldo beschikt om cheques aan te kopen, kunt u steeds een nieuwe aanvraag indienen voor een bedrag naar keuze (bijvoorbeeld wanneer de opleiding iets duurder uitvalt dan initieel gedacht).

 

Mijn werkgever wil mijn opleiding betalen. Kan hij een beroep doen op de KMO-portefeuille?

Uw werkgever wil uw opleiding betalen? Vermeld dan duidelijk op uw inschrijvingsformulier de volledige facturatiegegevens van de onderneming. Kleine, middelgrote (en grote) ondernemingen, alsook zelfstandigen, komen in aanmerking voor de subsidieregel KMO-portefeuille (voorheen BEA). Meer weten? Surf naar www.kmo-portefeuille.be.
Deze subsidie kan enkel via het internet aangevraagd worden aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.
KMO portefeuille kan aangevraagd worden tot 2 weken na de startdatum van de opleiding.

Het erkenningsnummer van SYNTRA Brussel als dienstverlener bij KMO-portefeuille is DV.O100501.

 

Welke subsidies bestaan voor ondernemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Je bent een ondernemer gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kan je inderdaad financiële steun aanvragen om een opleiding te volgen. Alle informatie over de verschillende subsidies vind je op de website van de Brusselse regering

 

Ik kan door omstandigheden niet naar de les komen. Wie moet ik verwittigen?

Wanneer de cursist ziek is of om andere omstandigheden niet naar de les kan komen, dient hij steeds  het secretariaat van de campus waar hij de opleiding volgt te verwittigen vóór aanvang van de les.

Om gewettigd afwezig te zijn, dient de cursist binnen de 5 werkdagen een officieel document af te geven op het secretariaat. Doktersbriefjes, attesten van de werkgever, rouwberichten en uittreksels uit het bevolkingsregister gelden als officieel document.

Belangrijk om te weten:
Voor elke module/opleiding moet de cursist 2/3 van de lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan de examens.              

Voor elke module/opleiding moet de cursist 90% van de lessen aanwezig zijn om educatief verlof te kunnen opnemen.

 

Is er les tijdens schoolvakanties?

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de schoolvakanties. Toch is het belangrijk te weten dat er soms  lessen voorzien worden  tijdens vakantieperiodes. Raadpleeg daarom uw lessenrooster. Bovendien worden lesmomenten tijdens de schoolvakanties ook gebruikt om lessen in te halen. 

 

Heb ik recht op educatief verlof?

Educatief verlof is een recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Het opnemen van educatief verlof is een recht waar specifieke regels aan gebonden zijn. Lees daarom de richtlijnen grondig door. Nog meer weten? Surf naar www.meta.fgov.be.

 

Wanneer zijn er examens en inhaalexamens?

Een examen vindt plaats op het einde van een lessenreeks van een bepaald vak of module. Op het lessenrooster wordt er naast het vak dan een (1) vermeld. U moet 2/3 van de lessen aanwezig zijn om deel te mogen nemen aan de examens.
Opgelet: de datum van het eindexamen (= E-proef) staat niet vermeld op uw lessenrooster. Deze datum wordt pas op het einde gecommuniceerd. De E-proef kan een praktijkproef zijn of een monografie.
Een inhaalexamen kan enkel bij een gewettigde afwezigheid. Het tijdstip wordt in de cursistenbrochure  vermeld.  U kan een inhaalexamen aanvragen indien u gewettigd afwezig was op het examen.

Indien u een tekort haalt bij een of meerdere onderdelen van uw opleiding en u wordt niet gedelibereerd, dan krijgt u de kans om een herexamen te doen. U wordt hiervoor via de post uitgenodigd. Voor het eindexamen (=E-proef) kunt u pas herkansen aan het einde van het volgende cursusjaar. Wilt u herkansen?  Schrijf  u dan zeker tijdig in voor het herexamen. Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleider.  Voor uw deelname aan een herexamen zal een administratieve kost worden aangerekend.

 

Krijg ik een getuigschrift of een diploma?

Alle opleidingen van SYNTRA Brussel zijn erkend door de Vlaamse overheid. Wie een ondernemersopleiding met succes beëindigt, ontvangt hiervoor een officieel getuigschrift. Zit er ook bedrijfsbeheer in het pakket of neemt u de module Basiskennis Bedrijfsbeheer er extra bij, dan krijgt u een diploma – officieel erkend door de Vlaamse overheid.
Getuigschriften en diploma's sturen we niet op met de post. U krijgt van ons een mail wanneer u uw getuigschrift of diploma persoonlijk kunt komen afhalen.

 

Kan ik genieten van een voorkeurtarief voor het openbaar vervoer?

Voor de NMBS, De lijn, TEC en MIVB geldt dat studenten tot 24 jaar, die les volgen in het dagonderwijs (minimum 20u per week) of in het avondonderwijs (minimum 10u per week), recht hebben op een voorkeurtarief. Dit tarief wordt toegestaan aan gezinnen met 2 of meer kinderen, rekening houdende met het aantal kinderen dat een schoolabonnement wenst.

 

Hoe is het lessenrooster georganiseerd?

De lessen gaan in principe door op een vaste lesdag.  Het kan gebeuren dat lessen moeten verplaatst worden ( bv. door ziekte docent, ….). Indien de inhaalles niet kan gepland worden op de vaste lesdag zullen wij een ander moment kiezen. Er wordt dan ook de nodige flexibiliteit van de cursist gevraagd.

 

Kan ik een vrijstelling krijgen?

Denkt u in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor één of meerdere vakken in uw opleiding, dan kunt u schriftelijk en vóór de vierde sessie een aanvraag indienen. Vraag het formulier op het secretariaat en bezorg ons dit volledig ingevuld en ondertekend terug, samen met uw getuigschrift of diploma dat deze vrijstelling rechtvaardigt.

Uitsluitend volledige dossiers die tijdig(= binnen de maand na de start van de opleiding/module)  binnengebracht worden, komen in aanmerking. Pas nadat u van ons een schriftelijke bevestiging van uw vrijstelling heeft ontvangen, bent u effectief vrijgesteld voor die lessen.

 

Welke zijn de toelatingsvoorwaarden?

Voor al onze ondernemers- en beroepsopleidingen moet men voldaan hebben aan de leerplicht om tot een opleiding te worden toegelaten. Voor bepaalde opleidingen zijn er specifieke toelatingsvoorwaarden. U kan deze terugvinden in de opleidingsfolder van de desbetreffende opleiding of op de website. Als u hierover vragen heeft, kunt u terecht bij de sectorcoördinator van de opleiding.

Indien er een specifiek diploma vereist is om aan een opleiding deel te nemen, breng dan uiterlijk twee weken voor de start van de opleiding een kopie van uw diploma binnen. Vergeet niet om uw naam en uw opleiding duidelijk te vermelden.